Think Positive Club

คลับของคนคิดบวก


John Milton (พ.ศ. 2151-2217) กวีเอกชาวอังกฤษ กล่าวว่า “จิตมนุษย์ทำให้นรกเป็นสวรรค์ ก็ได้ทำสวรรค์ให้เป็นนรกก็ได้” เป็นการสอนให้เรารู้ว่ามนุษย์มี 2 จำพวก พวกหนึ่งมองโลกในแง่ดี แง่บวก มองว่าทุกปัญหามีหนทางแก้ไขได้ ส่วนอีกพวกหนึ่งมองโลกแง่ลบ หมดหวัง ท้อแท้ เบื่อหน่าย คล้ายกับว่าทุกหนทางมีปัญหาท่านที่ผ่านชีวิตมาพอสมควร ความคิดของคนก็เปรียบได้กับเหรียญซึ่งมีสองด้าน คือด้านบวกกับด้านลบ บางครั้งก็มักการมองทุกอย่างว่ามี 2 ด้านปนกันก็จะช่วยให้เราสบายใจมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรทำใจให้เป็นกลาง ๆ ยอมรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยใจเป็นกลาง ไม่วิตกกังวลถึงอนาคต

โรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยการวิจัยร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติและคณะแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้หลากหลายแขนง ยึดหลักการรักษาแบบองค์รวม โดยมีสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ครบทุกสาขา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางการรักษาและการวิจัยชั้นสูง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง โดยแบ่งปันผลการวิจัยกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มแพทย์ นักเรียน และชุมชนในวงกว้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการรักษามะเร็งในอนาคต นอกจากการรักษาทางด้านร่างกายแล้ว โรงพยาบาลวัฒโนสถยังได้ตระหนักถึงการดูแลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย โดยได้มีการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Think Positive Club” ขึ้นมาในปี 2550

“Think Positive Club” ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติมีความคิดในเชิงบวก ซึ่งการคิดบวกนั้น เป็นทัศนคติทางจิตใจที่แฝงอยู่ในความคิด  ในคำพูด  ในการกระทำ และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทีดี การคิดเชิงบวกโดยเนื้อแท้ต้องสะท้อนออกมาจากทั้งความคิด ทางอารมณ์ และการกระทำด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยได้ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดและจิตใจ ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติมีความสุข มีกำลังใจที่ดี ไม่รู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวัง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิต และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายหรือสังคมให้กับผู้รับบริการ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้รับบริการด้วยกันเองอีกด้วย

about_image1

“Happy thoughts fill your life with happiness
Happy thoughts attract happy people into your life”

ความคิดที่มีความสุข จะเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความสุข
ความคิดที่มีความสุขดึงดูดผู้คนที่มีความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณ

 

คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลวัฒโนสถ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม Think Positive Club นี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม และเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่า โรงพยาบาลวัฒโนสถไม่เคยละเลยในความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการทุกคน ดังนั้น ผู้รับบริการของโรงพยาบาลวัฒโนสถทุกคนจึงสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการทำกิจกรรมในโรงพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลวัฒโนสถได้จัดขึ้น

about_image2