ค้นหาคำถาม ใน

ฉันไม่เคยสูบบุหรี่ ฉันยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมั้ย?

โดย Care4all
01138

ผู้ตอบ: admin

มีค่ะ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่ 80-90% เกิดจากการสูบบุหรี่ ยังมีสถิติประมาณ 5% ที่เป็นจากการที่ต้องสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น ผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 26% จำนวนมวนของบุหรี่ที่สูบต่อวัน และชนิดของบุหรี่ที่สูบ จะสัมพันธ์กับอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดด้วยค่ะ ผู้ที่สูบบุหรี่ 10-13% จะเกิดมะเร็งปอดภายในเวลา 30-40 ปี ถ้าเลิกสูบบุหรี่ ก็สามารถลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดลงเหลือเท่าผู้ไม่สูบบุหรี่ได้ภายในเวลา 10-15 ปี และจะส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อคนรอบข้างโดยรวมด้วยค่ะ

สุดท้าย มะเร็งปอดก็อาจเกิดจากการสูดดมควันมลพิษอื่นๆ เช่นจากเตาเผาขยะ ท่อไอเสีย หรืออุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

คุณ นัตติยา เจริญศรี

Lung Cancer Coordinator Nurse

ถูกใจ